REGULAMIN pracy Komisji Sportowych Stowarzyszenia „Cross” - Stowarzyszenie CROSS
Baner

REGULAMIN pracy Komisji Sportowych Stowarzyszenia „Cross”

zatwierdzony przez Radę Krajową w dniu 1 grudnia 2016 r.

 1. Komisja Sportowa, zwana dalej Komisją, jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydium Stowarzyszenia CROSS w sprawach dotyczących danej dyscypliny sportu.
 2. Komisja wybierana jest na pierwszych Mistrzostwach Polski lub innej ogólnopolskiej imprezie sportowej w danej dyscyplinie po Sejmiku Krajowym i zatwierdzana przez Radę Krajową Stowarzyszenia CROSS.
 3. Komisja składa się z 5 członków –zawodników w danej dyscyplinie sportu, członków zwyczajnych jednego z klubów Stowarzyszenia „Cross” przy czym każda z tych osób jest reprezentantem innego klubu. Każdy klub ma prawo zgłosić po jednym kandydacie do komisji. Jedna osoba może być członkiem tylko jednej komisji. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
 4. Kadencja Komisji trwa 4 lata.
 5. Do kompetencji Komisji należy:
  1. koordynowanie działań Stowarzyszenia i jego klubów w danej dyscypliniesportu,
  2. udzielanie klubom Stowarzyszenia pomocy merytorycznej w powoływaniu sekcji,
  3. współpraca merytoryczna z odpowiednim związkiem sportowym lubfederacjąw zakresie unifikacji przepisów, zasad i ich dostosowania dla osób niewidomych i słabowidzących;
  4. podejmowanie działań mających na celu szerokie propagowanie danej dyscypliny sportu wśród członków Stowarzyszenia;
  5. wnioskowanie do Prezydium Stowarzyszenia w sprawach powoływania kadry oraz przyznawania Klubom i zawodnikom pomocy finansowej i organizacyjnej w przygotowaniach do najważniejszych imprez.
 6. Komisja spełnia rolę komisji dyscyplinarnej w zakresie interpretacjiprzepisów sportowych, ocen zachowań zawodników co do zgodności ich z przepisami. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w razie stwierdzenia niezgodności zachowania zawodnika z przepisami sportowymi regulującymi daną dyscyplinę, Komisja może wnioskować do Prezydium o nałożenie następujących kar:
  • upomnienia
  • nagany
  • kary pieniężnej
  • okresowego zawieszenia w prawach zawodnika.
 7. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę istniejących potrzeb, w trakcie imprez ogólnopolskich, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 8. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów, decydującym jest głos prowadzącego zebranie.
 9. Z posiedzenia Komisji sporządzane są protokoły podpisywane przez prowadzącego zebranie i sekretarza.
 10. Regulamin dla każdej dyscypliny zatwierdza Prezydium Stowarzyszenia wraz z powołaniem Komisji w danej dyscyplinie.

Pobierz regulamin...