Statut - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Statut

Rozdział I Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „CROSS”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną które działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia - Prawo stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn zm ) ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz niniejszy Statut.
 2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy STOWARZYSZENIE „CROSS".
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Art. 2

 1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych m.st. Warszawa.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art. 4

Stowarzyszenie posiada sztandar i odznakę organizacyjną oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Art. 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

Art. 6

 1. Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są kluby.
 2. Kluby posiadają osobowość prawną jako terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia.

Rozdział II Cele, działania i sposoby ich realizacji

Art. 7

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku inwalidów wzroku.

Ponadto celem Stowarzyszenia jest:

 1. integracja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych;
 2. promocja wzrostu zatrudnienia niepełnosprawnych;
 3. aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych;
 4. przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych;
 5. promocja zdolności adaptacyjnych i przedsiębiorczości niepełnosprawnych;
 6. doskonalenie kadr w środowisku niepełnosprawnych;
 7. wzmacnianie potencjału instytucjonalnego w środowisku niepełnosprawnych;
 8. wdrażanie nowych technik komputerowych i elektronicznych ukierunkowanych na niepełnosprawnych;
 9. budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy w środowisku niepełnosprawnych;
 10. upowszechnianie dostępu do Internetu i zapewnienie łatwiejszego dostępu do informacji w środowisku niepełnosprawnych;
 11. rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej w środowisku niepełnosprawnych;
 12. wspieranie działalności społecznej na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji osób niepełnosprawnych;
 13. poprawa poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Art. 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. umożliwianie zainteresowanym zrzeszania się w jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia i korzystania w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności;
 2. objęcie swoją działalnością najszerszych rzesz osób niepełnosprawnych z tytułu wad wzroku, w tym również młodzieży do lat 16;
 3. upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu w środowisku niewidomych i słabowidzących;
 4. organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji i czynnego wypoczynku;
 5. organizowanie imprez sportowych dla środowiska, opieka nad sportowcami, powoływanie kadry sportowej środowiska niewidomych i słabowidzących;
 6. organizowanie różnych form turystyki krajowej i zagranicznej;
 7. kształcenie i doskonalenie społecznych i zawodowych kadr oraz nadawanie odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. nawiązywanie i utrzymywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów sportowych;
 9. ustanawianie i nadawanie odznak osobom niewidomym i słabowidzącym w zakresie sportu i turystyki;
 10. rejestrowanie i zatwierdzanie najlepszych wyników sportowych uzyskiwanych przez niewidomych i słabowidzących;
 11. inicjowanie, prowadzenie a także popieranie prac, w tym także naukowych, wynikających z celów Stowarzyszenia;
 12. prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z celów Stowarzyszenia;
 13. współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi, w tym z Polskim Związkiem Niewidomych oraz pracodawcami osób niewidomych i słabowidzących;
 14. utrzymywanie kontaktów i współpraca z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi, w szczególności z tymi, których cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia;
 15. budowanie i prowadzenie obiektów, urządzeń sportowych i turystycznych;
 16. prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych, umożliwiających zdobycie środków na realizację celów i zadań Stowarzyszenia;
 17. organizowanie programów doradztwa zawodowego;
 18. organizowanie kursów i szkoleń podnoszenia kwalifikacji;
 19. organizowanie spotkań i konferencji;
 20. tworzenie ośrodków doradztwa;
 21. pomoc i pośrednictwo w poszukiwaniu pracy;
 22. prowadzenie kampanii informacyjnych.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. nadzwyczajnych
 3. honorowych
 4. wspierających

Art. 10

 1. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni zrzeszeni są w klubach.
 2. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni zrzeszeni są w klubach.
  1. obywatel polski - w stosunku do którego określono niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym, który złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez zarząd lub radę klubu; małoletni obywatel polski do lat 16-tu, którego wady wzroku kwalifikują do określenia niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, który za zgodą przedstawicieli ustawowych złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez zarząd lub radę klubu;
  2. cudzoziemiec mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który spełnia warunki przewidziane dla obywateli polskich.
 3. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, pracujący w środowisku osób niewidomych i słabowidzących i przyczyniający się do rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki w tym środowisku, który złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez zarząd lub radę klubu.
 4. Na decyzję o odmowie przyjęcia służy odwołanie do sejmiku lub walnego zebrania klubu złożone w terminie 14 dni od doręczenia za pośrednictwem organu, który podjął decyzję. Odwołanie powinno być rozpatrzone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty jego złożenia. Decyzja w tej sprawie podjęta przez sejmik lub walne zebranie klubu jest ostateczna.

Art. 11

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku osób niewidomych i słabowidzących, której godność taką nada Krajowy Sejmik Stowarzyszenia.

Art. 12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i zadeklaruje opłacenie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Radę Krajową.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Rada Krajowa, rada lub zarząd klubu.

Art. 13

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia mający pełną zdolność do czynności prawnych oraz członek nadzwyczajny mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
  2. korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Radę Krajową;
  3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  4. nosić odznakę Stowarzyszenia
 2. Małoletni członek zwyczajny Stowarzyszenia, w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, z tym, że w składzie poszczególnych wybieralnych władz Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych;
  2. korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Radę Krajową-
  3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  4. nosić odznakę Stowarzyszenia.
 3. Małoletni członek zwyczajny Stowarzyszenia, w wieku poniżej 16 lat ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz klubu, jeśli jednostka ta zrzesza wyłącznie małoletnich;
  2. korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Radę Krajową
  3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  4. nosić odznakę Stowarzyszenia.

Art. 14

Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo:

 1. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 2. nosić odznakę Stowarzyszenia,
 3. brać udział w Krajowym Sejmiku Stowarzyszenia,
 4. korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Radę Krajową.

Art. 15

Członek wspierający ma prawo:

 1. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 2. brać udział - osobiście lub przez przedstawiciela - z głosem doradczym w działalności jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, których jest członkiem.

Art. 16

Członek zwyczajny i nadzwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

 1. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia
 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 3. opłacać regularnie składkę członkowską
 4. przestrzegać zasad współżycia społecznego

Art. 17

 1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia członka
  2. skreślenia z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy
  3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
  4. śmierci członka
 2. Przez „rażące nieprzestrzeganie” rozumie się nieprzestrzeganie aktów i uchwał władz Stowarzyszenia pomimo wcześniejszego otrzymania upomnienia przez właściwy organ.

Rozdział IV Władze naczelne Stowarzyszenia

Art. 18

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Krajowy Sejmik Stowarzyszenia
 2. Rada Krajowa
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
 4. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia

Art. 19

 1. Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia, w tym delegatów, trwa 4 lata.
 3. Delegaci na Krajowy Sejmik Stowarzyszenia zachowują mandaty na czas trwania kadencji.
 4. Wybory do władz naczelnych odbywają się w sposób tajny i są ważne, jeżeli bierze w nich udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.
 5. Zasady wyboru władz naczelnych i ich liczbę uchwala Krajowy Sejmik Stowarzyszenia.
 6. Zasady wyboru delegatów na Krajowy Sejmik Stowarzyszenia uchwala Rada Krajowa.
 7. Łączenie funkcji we władzach naczelnych Stowarzyszenia wymienionych w art. 18. ust. 2-4 jest niedozwolone.

Art. 20

W przypadku zmniejszenia się w czasie trwania kadencji liczby członków władz naczelnych na ich miejsce wchodzą zastępcy członków wybrani w ilości nie większej niż 1/3 składu danego organu władzy przez Krajowy Sejmik Stowarzyszenia, w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów.

Art. 21

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

Art. 21 a

 1. Członek Rady Krajowej i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz likwidator Stowarzyszenia odpowiada wobec Stowarzyszenia za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu, chyba że nie ponosi winy.
 2. Członek Rady Krajowej i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz likwidator Stowarzyszenia powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
 3. Członek Rady Krajowej i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz likwidator Stowarzyszenia, wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności.
 4. Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 1, wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.

Krajowy Sejmik Stowarzyszenia

Art. 22

 1. Krajowy Sejmik Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Krajowy Sejmik Stowarzyszenia odbywa się raz na 4 lata i zwoływany jest przez Radę Krajową.
 3. Nadzwyczajny Krajowy Sejmik Stowarzyszenia zwoływany jest:
  1. z inicjatywy Rady Krajowej,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów lub rad klubów lub 1/3 delegatów.
 4. Nadzwyczajny Krajowy Sejmik Stowarzyszenia zwołuje Rada Krajowa w terminie trzech miesięcy od daty złożenia żądania lub wniosku.
 5. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Sejmiku Stowarzyszenia Rada Krajowa zawiadamia delegatów co najmniej na 21 dni przed terminem Sejmiku.
 6. Krajowy Sejmik Stowarzyszenia obraduje przy obecności więcej niż połowy delegatów na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Rada Krajowa.

Art. 23

Do kompetencji Krajowego Sejmiku Stowarzyszenia należy:

 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
 2. uchwalanie Statutu i jego zmian
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia
 4. udzielanie absolutorium Radzie Krajowej
 5. wybór członków Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia
 6. nadawanie na wniosek Rady Krajowej godności członka honorowego
 7. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów, władze naczelne oraz sejmiki klubów
 8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Krajowego Sejmiku Stowarzyszenia.

Art 24

W Krajowym Sejmiku Stowarzyszenia udział biorą:

 1. z głosem decydującym - delegaci wybrani według zasad ustalonych przez Radę Krajową;
 2. z głosem doradczym - niebędący delegatami: członkowie władz naczelnych, członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

Rada Krajowa

Art. 25

 1. Rada Krajowa jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Sejmikami.
 2. W skład Rady Krajowej wchodzi od 15 do 21 osób.
 3. Do kompetencji Rady Krajowej należy w szczególności:
  1. kierowanie całokształtem prac Stowarzyszenia
  2. uchwalanie rocznych planów finansowych oraz planów pracy oraz zatwierdzanie budżetu i bilansu Stowarzyszenia
  3. zajmowanie stanowiska wobec społecznie ważnych problemów
  4. wybór ze swego grona w głosowaniu tajnym 7-osobowego Prezydium Stowarzyszenia, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego oraz trzech członków Prezydium
  5. uchwalanie regulaminu Rady Krajowej i Prezydium oraz ramowych regulaminów klubów
  6. podejmowanie uchwał w sprawie zbywania majątku nieruchomego Stowarzyszenia
  7. powoływanie komisji oraz zatwierdzanie ich regulaminów
  8. uchwalanie ordynacji wyborczych dla wszystkich rodzajów władz Stowarzyszenia
  9. powoływanie innych jednostek organizacyjnych oraz jednostek gospodarczych, dla których Rada Krajowa jest organem założycielskim
  10. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji
  11. ustanawianie odznaczeń i tytułów honorowych w Stowarzyszeniu
  12. zawieszanie uchwał i zarządzeń władz jednostek organizacyjnych, jeśli są one sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami Statutu, uchwałami Rady Krajowej albo interesem społecznym
  13. wykonywaniem innych funkcji określonych w Statucie oraz przekazanych przez Krajowy Sejmik
 4. Członkowie Rady Krajowej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 26

 1. Prezydium Rady Krajowej kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Rady Krajowej, podejmując decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia z wyjątkiem:
  1. zwoływania Krajowego Sejmiku Stowarzyszenia,
  2. uchwalania kierunków działalności Stowarzyszenia,
  3. uchwalania budżetu i przyjmowania sprawozdań z jego wykonania.
 2. Prezydium Rady Krajowej w szczególności:
  1. kieruje bieżącą działalnością i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
  2. koordynuje i nadzoruje prace jednostek organizacyjnych i gospodarczych Stowarzyszenia, nadaje kierunek ich pracy oraz ocenia ich działalność
  3. wykonuje uchwały Krajowego Sejmiku Stowarzyszenia i Rady Krajowej oraz zapewnia ich wykonanie przez jednostki organizacyjne Stowarzyszenia
  4. opracowuje corocznie projekt budżetu Stowarzyszenia oraz sprawozdanie z jego wykonania i przedkłada je do zatwierdzenia Radzie Krajowej
  5. podejmuje uchwały w sprawach majątkowych z wyjątkiem spraw ujętych w art. 25 ust. 3 pkt 6
  6. podejmuje decyzje w sprawie zatrudnienia dyrektora aparatu pracowniczego na szczeblu centralnym
  7. uchwala instrukcje organizacyjne i finansowo-gospodarcze
  8. wykonuje inne funkcje określone w Statucie, regulaminie Rady Krajowej oraz przekazane przez Krajowy Sejmik Stowarzyszenia i Radę Krajową.

Art. 27

Posiedzenia Rady Krajowej odbywają się nie rzadziej niż 3 razy w roku, a posiedzenia Prezydium Rady Krajowej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 8 razy w roku.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

Art. 28

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 5-9 członków wybranych przez Krajowy Sejmik Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Art. 29

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy kontrolowanie i ocena całości działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:
  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności statutowej, finansowej władz Stowarzyszenia i jego majątku oraz przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych
  2. składanie sprawozdań na Krajowym Sejmiku Stowarzyszenia i występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium Radzie Krajowej
  3. występowanie z wnioskami do Rady Krajowej o zawieszenie w czynnościach rad jednostek organizacyjnych lub poszczególnych członków
  4. czuwanie nad należytym funkcjonowaniem komisji rewizyjnych jednostek organizacyjnych
  5. uchwalanie regulaminów pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz ramowych regulaminów komisji rewizyjnych klubów.
 2. Rada Krajowa i jej Prezydium są zobowiązane do zapoznania się na swoich posiedzeniach z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i ustosunkowania się do nich na piśmie w możliwie krótkim czasie.

Art. 30

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub upoważnieni przez niego członkowie mają prawo do brania udziału w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, jako organu kontroli wewnętrznej:
  1. nie mogą być członkami Prezydium Rady Krajowej ani Rady Krajowej,
  2. nie mogą pozostawać z członkami Prezydium Rady Krajowej i Rady Krajowej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  3. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  4. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia

Art. 31

 1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia składa się z 9-11 członków wybranych przez Krajowy Sejmik Stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia lub upoważniony przez niego członek ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Art. 32

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia działa jako sąd honorowy członków Stowarzyszenia oraz jako sąd polubowny w sprawach majątkowych jednostek statutowych i ich wyodrębnionych jednostek gospodarczych.

Art. 33

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia należy:

 1. interpretacja Statutu;
 2. rozstrzyganie zgodności uchwał władz Stowarzyszenia ze Statutem Stowarzyszenia;
 3. nadzór nad działalnością sądów koleżeńskich klubów;
 4. uchwalanie regulaminów Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia i ramowych regulaminów sądów koleżeńskich klubów;
 5. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich klubów;
 6. rozpatrywanie spraw wynikających z przynależności do Stowarzyszenia członków władz naczelnych i władz klubów wynikłych na tle ich działalności
 7. rozpatrywanie spraw majątkowych.

Art.34

 1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia rozpatruje sprawy w pierwszej instancji w 3-osobowych zespołach orzekających, a w drugiej instancji w zespołach 5-cio osobowych.
 2. W drugiej instancji nie mogą brać udziału w sprawie członkowie Sądu, którzy uczestniczyli w wydaniu orzeczenia w pierwszej instancji.
 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia wydanych w pierwszej instancji stronom przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia jako sądu drugiej instancji w terminie miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia na piśmie.
 4. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia wydane w drugiej instancji jest ostateczne.

Art. 35

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia może wymierzyć następujące kary:

 1. upomnienie
 2. naganę
 3. pozbawienie wyróżnień honorowych Stowarzyszenia oraz wnioskowanie o pozbawienie uprawnień kadry zawodniczej,
 4. zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6-ciu miesięcy do 2-ch lat,
 5. wydalenie ze Stowarzyszenia.

Rozdział V Kluby Stowarzyszenia

Art. 36

Kluby realizują na swym terenie cele Stowarzyszenia przy pomocy środków określonych w rozdziale II niniejszego Statutu, a w swej działalności opierają się przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Art. 37

 1. Kluby Stowarzyszenia powstają za zgodą Prezydium Rady Krajowej Stowarzyszenia.
 2. Uchwała o powołaniu klubu może być podjęta wyłącznie przez zebranie założycielskie klubu.
 3. Kluby Stowarzyszenia mogą powstać, jeżeli akces przynależności do klubu złożyło przynajmniej 15 osób.

Art. 38

Władzami klubu Stowarzyszenia są:

 1. sejmik lub walne zebranie klubu,
 2. rada lub zarząd klubu,
 3. komisja rewizyjna klubu,
 4. sąd koleżeński klubu.

Art. 39

 1. Kadencja władz klubu trwa 4 lata i może być skrócona do 2 lat uchwałą sejmiku lub walnego zebrania klubu.
 2. Postanowienia art. 19 ust. 3, 4, 5, 7 oraz art. 20 i 21 stosuje się odpowiednio.

Art. 40

Sejmik lub walne zebranie klubu Stowarzyszenia jest najwyższą władzą klubu. Zjazdy są zwyczajne lub nadzwyczajne.

Art. 41

Do kompetencji sejmiku lub walnego zebrania klubu należy:

 1. ocena działalności klubu i jego władz oraz ustalanie zamierzeń na okres kadencji;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań rady klubu, komisji rewizyjnej klubu i sądu koleżeńskiego klubu;
 3. udzielanie absolutorium ustępującej radzie lub zarządowi klubu na wniosek komisji rewizyjnej klubu, ewentualnie odmowa udzielenia absolutorium całej radzie (zarządowi) lub poszczególnym jej członkom. Nieuzyskanie absolutorium wyłącza od kandydowania do władz najbliższej kadencji;
 4. wybór członków rady lub zarządu klubu, komisji rewizyjnej klubu i sądu koleżeńskiego klubu oraz delegatów na Krajowy Sejmik;
 5. rozpatrywanie wniosków członków Stowarzyszenia;
 6. podejmowanie uchwał dotyczących wniosków na Krajowy Sejmik Stowarzyszenia;
 7. sejmik lub walne zebranie klubu może odstąpić od wyboru sądu koleżeńskiego klubu. Jego kompetencje przejmuje wówczas Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.

Art. 42

W sejmiku lub walnym zebraniu klubu uczestniczą:

 1. z głosem decydującym wszyscy członkowie klubu,
 2. z głosem doradczym - przedstawiciele władz naczelnych Stowarzyszenia, przedstawiciele członków wspierających klubu, członkowie honorowi klubu oraz goście zaproszeni przez radę klubu lub zarząd klubu.

Art. 43

 1. Termin, miejsce i porządek obrad sejmiku lub walnego zebrania klubu ustala rada lub zarząd klubu w uchwale określając również zasady uczestnictwa. O terminie i porządku dziennym sejmiku lub walnego zebrania rada lub zarząd klubu zawiadamia członków i delegatów przynajmniej na 14 dni przed terminem sejmiku. Do zawiadomienia rada lub zarząd klubu winna dołączyć sprawozdanie lub zawiadomić kiedy i gdzie będzie ono wyłożone.
 2. Regulamin obrad sejmiku lub walnego zebrania klubu zatwierdza sejmik klubu lub zarząd klubu.

Art. 44

 1. Nadzwyczajny sejmik lub nadzwyczajne walne zebranie klubu zwołuje rada lub zarząd klubu przed upływem kadencji z własnej inicjatywy, na wniosek komisji rewizyjnej klubu lub pisemny wniosek 1/3 członków klubu oraz na żądanie Rady Krajowej Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajny sejmik lub nadzwyczajne walne zebranie klubu powinny być zwołane przez radę lub zarząd klubu w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostały zwołane.

Art. 45

Rada lub zarząd kieruje działalnością klubu pomiędzy sejmikami lub walnymi zebraniami klubu i ponosi odpowiedzialność za swą pracę przed sejmikiem lub walnym zebraniem klubu oraz władzami naczelnymi Stowarzyszenia.

Art. 46

 1. Rada lub zarząd klubu składa się z 3-9 członków wybranych przez sejmik lub walne zebranie klubu. Ponadto w skład rady lub zarządu może wchodzić kierownik klubu, jeżeli nie został wybrany bezpośrednio przez sejmik lub walne zebranie klubu.
 2. Posiedzenia rady lub zarządu klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej niż 6 razy w roku.
 3. W posiedzeniach rady lub zarządu klubu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący sekcji i zespołów powołanych przez radę lub zarząd klubu.

Art. 47

Rada lub zarząd klubu wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Pracami rady lub zarządu kieruje prezes lub jego zastępca.

Art. 48

Rada lub zarząd klubu tworzy w miarę potrzeb sekcje i zespoły w zakresie poszczególnych dyscyplin sportu, kultury fizycznej i turystyki stosownie do istniejących potrzeb i zainteresowań.

Art. 49

Rada lub zarząd klubu oraz sekcje i zespoły działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez radę lub zarząd klubu na podstawie ramowych regulaminów zatwierdzonych przez Radę Krajową Stowarzyszenia.

Art. 50

Do zakresu działania rady lub zarządu klubu należy w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał sejmiku lub walnego zebrania klubu oraz władz naczelnych,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie swego działania,
 3. podejmowanie prac niezbędnych do realizacji celów Stowarzyszenia,
 4. zarządzanie majątkiem klubu i dysponowanie jego funduszami,
 5. prowadzenie jednostek gospodarczych i reprezentowanie klubu w jednostkach gospodarczych prawa handlowego,
 6. kształcenie kadr programowych Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Rady Krajowej Stowarzyszenia,
 7. zatwierdzanie kierownika klubu,
 8. składanie sprawozdań z działalności Radzie Krajowej oraz sejmikowi lub walnemu zebraniu klubu,
 9. kierownik klubu wchodzi w skład rady lub zarządu klubu na podstawie uchwały rady lub zarządu klubu.

Art. 51

 1. Komisja rewizyjna klubu jest społecznym organem kontroli działalności klubu i wszystkich Jego ogniw.
 2. Komisja rewizyjna klubu składa się z 3-5 członków wybranych przez sejmik lub walne zebranie klubu. Komisja rewizyjna konstytuuje się na najbliższym posiedzeniu wybierając spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Postanowienia art. 29 i 30 stosuje się odpowiednio.

Art. 52

 1. Sąd koleżeński klubu składa się z 3-5 członków wybranych przez sejmik lub walne zebranie klubu.
 2. Postanowienia art. 31 ust. 2-3 stosuje się odpowiednio.

Art. 53

 1. Sąd koleżeński klubu wybrany jest do orzekania i nakładania kar organizacyjnych w stosunku do członków, niebędących członkami władz naczelnych Stowarzyszenia, w sprawach o:
  1. naruszenie Statutu i podstawowych uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. nieetyczne postępowania w działalności członkowskiej,
  3. naganne zachowanie się sportowca i turysty,
  4. narażenie dobrego imienia Stowarzyszenia.
 2. Spory między członkami lub jednostkami organizacyjnymi klubu na tle ich działalności organizacyjnej albo między jednostkami organizacyjnymi klubu i radą (zarządem) klubu na tle działalności gospodarczej rozstrzyga sąd koleżeński klubu.

Art. 54

Sąd koleżeński klubu może orzekać następujące kary organizacyjne:

 1. upomnienia
 2. nagany
 3. zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 2 lat
 4. wykluczenie z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
 5. pozbawienie wyróżnień honorowych nadanych przez klub.

Art. 55

Od orzeczenia sądu koleżeńskiego klubu przysługuje prawo odwołania do Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia w terminie miesiąca od daty doręczenia orzeczenia na piśmie.

Art. 56

Sąd Koleżeński Klubu działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu opracowanego na podstawie ramowego regulaminu uchwalonego przez Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.

Art. 57

Klub podlega kontroli władz naczelnych Stowarzyszenia.

Art. 58

Rada lub zarząd klubu może być zawieszona przez Radę Krajową Stowarzyszenia w przypadkach:

 1. naruszenia obowiązków wynikających ze statutu Stowarzyszenia,
 2. działania na szkodę Stowarzyszenia,
 3. zaniechania działalności,
 4. naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym.

Art. 59

 1. Decyzja Rady Krajowej Stowarzyszenia w sprawie zawieszenia rady lub zarządu klubu może być podjęta tylko po wysłuchaniu wyjaśnień rady lub zarządu klubu i komisji rewizyjnej klubu, chyba że nie zgłosiły się one na posiedzenie w określonym terminie.
 2. W przypadku zawieszenia rady lub zarządu klubu, Rada Krajowa powołuje Tymczasową radę klubu lub Tymczasowy zarząd klubu, których zadaniem jest usunięcie przyczyn powodujących zawieszenie.
 3. W terminie do dwóch miesięcy od daty powołania Tymczasowa rada klubu lub Tymczasowy zarząd klubu zwołują nadzwyczajny sejmik lub nadzwyczajne zebranie klubu, które dokonują wyboru nowej rady lub zarządu klubu albo też podejmują decyzję o rozwiązaniu klubu.

Rozdział VI Majątek Stowarzyszenia

Art. 60

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, oraz fundusze, to jest aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych.

Art. 61

 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. wpisowe i składki członkowskie
  2. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego
  3. dotacje, zapisy i darowizny
  4. wpływy z działalności statutowej
  5. dochody z działalności gospodarczej.
 2. Dochodami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Rada Krajowa, a dochodami klubów ich rady lub zarządy.
 3. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi".
 4. Stowarzyszenie nie może przekazywać własnego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia.
 6. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 7. Stowarzyszenie prowadzi odrębnie działalność pożytku publicznego jako działalność nieodpłatną lub jako działalność odpłatną.
 8. Określenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego należy do Rady Krajowej.
 9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. W przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie Rada Krajowa, podejmując odpowiednią uchwałę, określi przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 10. Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego.
 11. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 62

Rada Krajowa może przekazać w zarząd swoim jednostkom organizacyjnym majątek. W przypadku likwidacji jednostki majątek wcześniej jej przekazany przejmuje Rada Krajowa

Art. 63

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia oraz dla udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy 2 osób upoważnionych przez Radę Krajową.

Art. 64

 1. W odniesieniu do klubów Stowarzyszenia art. 60, 61 i 63 stosuje się odpowiednio.
 2. Klub może nabywać i zbywać majątek nieruchomy za zgodą Prezydium Rady Krajowej.
 3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział VIII Postanowienia końcowe

Art. 65

Zmiany Statutu uchwala Krajowy Sejmik Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 66

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Krajowy Sejmik Stowarzyszenia większością 2/3 przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

Art. 67

W przypadku rozwiązania klubu o przeznaczeniu jego majątku decyduje Rada Krajowa.

Art. 68

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie.