REGULAMIN zmiany barw Klubów Stowarzyszenia „Cross” przez zawodników - Stowarzyszenie CROSS
Baner

REGULAMIN zmiany barw Klubów Stowarzyszenia „Cross” przez zawodników

Regulamin zmiany barw Klubów Stowarzyszenia „Cross” przez zawodników
zatwierdzony uchwałą Rady Krajowej numer z dnia 29 września 2020 roku
 
§1
 1. Zawodnik po wypowiedzeniu członkostwa i rozliczeniu się ze swoim dotychczasowym Klubem ma prawo przejść do wybranego Klubu jako zawodnik zrzeszony także w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” (dalej zwany jako „Stowarzyszenie CROSS”) i uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez „Stowarzyszenie CROSS” jako osoba zrzeszona w nowym Klubie.
W przypadku zawodnika, który nie ukończył 18 lat wniosek podpisują rodzice albo opiekunowie prawni.
 1. Przejście uważa się za skuteczne po oficjalnym złożeniu deklaracji w nowym Klubie i powiadomieniu „Stowarzyszenia CROSS” poprzez:
- nadesłanie uchwały Zarządu nowego Klubu o przyjęciu na członka,
- nadesłanie uchwały Zarządu dotychczasowego Klubu o wykreśleniu zawodnika z grona członków wraz z informacją o jego rozliczeniu się ze swoim dotychczasowym Klubem z powierzonego sprzętu będącego w dyspozycji Klubu oraz pod względem finansowym,
- nadesłanie informacji o porozumieniu zarządów klubów,
- uiszczeniu opłaty transferowej.
 1. Zarządy Klubów, do których wpłynął wniosek zawodnika, są zobowiązane pisemnie powiadomić „Stowarzyszenia CROSS” w terminie 30 dni od daty złożenia przez zawodnika wniosku o wykreślenie i przyjęciu do nowego Klubu i podjętych w tym zakresie uchwałach wraz z informacją o jego rozliczeniu się ze swoim dotychczasowym Klubem z powierzonego sprzętu będącego w dyspozycji Klubu oraz pod względem finansowym.
 
§2
 1. Zmiana barw klubowych zawodnika następuje po porozumieniu zarządów Klubów i uiszczeniu opłaty transferowej.
 2. Opłaty transferowe wynoszą odpowiednio:
 3. za zawodników którzy nie przynieśli swoimi startami żadnych premii za wyniki sportowe opłata za przejście wynosi 200 zł.;
 4. za zawodników, którzy swoimi startami w roku poprzednim przynieśli klubowi premię za wyniki sportowe (patrz regulamin podziału środków na kluby - pula za osiągnięcia sportowe), opłata wynosi 500 zł;
 5. za zawodników będących aktualnymi medalistami Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy , opłata za przejście wynosi 1.000zł;
 6. Zmiana barw klubowych może nastąpić bezpłatnie za porozumieniem zarządów Klubów bez uiszczenia opłaty transferowej pomiędzy Klubami.
 7. We wszystkich zmianach barw klubowych wymienionych w niniejszym regulaminie, Klub przyjmujący zapłaci obowiązkowo 10% kwoty transferowej na rzecz Stowarzyszenia Cross;
 8. Zawodnicy mają prawo odpłatnie zmieniać barwy klubowe w okresie od 1 stycznia do 1 marca każdego roku.
 9. Młodzież kończąca naukę ma prawo nieodpłatnie przejść do innego klubu, który wybierze, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia danego roku.
 
§3
 1. Zawodnikiem jest osoba uprawiająca sport, zrzeszona w Klubie sportowym, będąca także członkiem „Stowarzyszenia CROSS”.
 2. Zawodnik we współzawodnictwie organizowanym przez „Stowarzyszenie CROSS” może reprezentować barwy tylko jednego Klubu.
 3. Zawodnik może uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez „Stowarzyszenie CROSS” w nowym Klubie po wykonaniu dyspozycji przepisów statutowych dotychczasowego Klubu, określających sposób wystąpienia z Klubu oraz rozliczeniu się z dotychczasowym Klubem z powierzonego sprzętu będącego w dyspozycji Klubu oraz pod względem finansowym.
 
§4
Zawodnicy po przejściu do nowego Klubu mogą uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez „Stowarzyszenie CROSS” pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów:
 1. rozliczenie się z poprzednim Klubem, którego był członkiem;
 2. rozliczenie się pomiędzy Klubami;
 3. oficjalnym przyjęciu na członka nowego Klubu, uchwałą Zarządu tego klubu;
 4. zgłoszeniu tego faktu do „Stowarzyszenia CROSS”.
 
§5
Po wniesieniu opłat określonych w regulaminie, Klub przyjmujący zawodnika przesyła do „Stowarzyszenia CROSS” potwierdzenie wniesienia opłat wraz z pismem zawodnika potwierdzonym przez poprzedni klub o jego rezygnacji i rozliczeniu się ze swoim dotychczasowym Klubem z powierzonego sprzętu będącego w dyspozycji Klubu oraz pod względem finansowym oraz pismo potwierdzające przyjęcie zawodnika do nowego klubu.
 
§6
W przypadku rozwiązania się Klubu zawodnicy mogą przejść do wybranego przez siebie Klubu bez opłat za przejście.
 
§7
Zawodnik rezygnujący z reprezentowania Klubu sportowego niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, nie może reprezentować we współzawodnictwie sportowym oraz innych działaniach „Stowarzyszenia CROSS” barw innego klubu sportowego oraz nie jest klasyfikowany.
§8
W przypadku powstania sporu między zainteresowanymi podmiotami (klubami sportowymi, zawodnikami) co do prawidłowości zmiany barw klubowych w trybie określonym w niniejszym regulaminie, każdemu z tych podmiotów przysługuje skarga do Prezydium „Stowarzyszenia CROSS” o rozpatrzenie sprawy. Prezydium powinno rozpatrzyć sprawę w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania skargi.
§9
W sytuacjach wyjątkowych Prezydium „Stowarzyszenia CROSS” może podjąć decyzje w sposób odmienny od niniejszego regulaminu.

 

Pobierz regulamin