REGULAMIN podziału środków z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla klubów Stowarzyszenia Cross - Stowarzyszenie CROSS
Baner

REGULAMIN podziału środków z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla klubów Stowarzyszenia Cross

zatwierdzony uchwałą Rady Krajowej nr 68/RK/IV/2018 z 15.04.2018 r.

 1. w części uwzględniającej liczbę członków w klubie. (40% całości środków przyznanych dla klubów)
  1. Jedna osoba może należeć wyłącznie do jednego klubu Stowarzyszenia „Cross”.
  2. Za członka uważa się osobę fizyczną, która została przyjęta do klubu w sposób przewidziany statutem, którą klub zgłosił na liście członków i odprowadził składkę do Stowarzyszenia za poprzedni rok kalendarzowy .
  3. Kluby składają do Stowarzyszania aktualne listy swoich członków na 31 grudnia każdego roku, nie później niż do 10 stycznia następnego roku. Listy muszą byćprzesłane w formie elektronicznej.
  4. Punkty przyznawane są za członków zwyczajnych (znaczny lub umiarkowany stopieńniepełnosprawności z tytułu utraty wzroku) plus 15% tej liczby członków nadzwyczajnych.
  5. Kluby odprowadzają składki wynoszące 3,00 od każdego członka na rzecz Stowarzyszenia do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.
  6. W przypadku nie stosowania się klubu do powyższych uregulowań może zostaćzawieszone dofinansowanie klubowi, łącznie z cofnięciem przyznanych środków.
  7. Klub otrzymuje dofinansowanie w wysokości zależnej od liczby członków: 6 tys. zł dla klubów zrzeszających powyżej 50 członków i 3 tys. zł dla klubów posiadających do 50 członków.
 2. w części premiującej aktywnie działające sekcje klubów.(20% całości środków przyznanych dla klubów)
  1. Za sekcję uważa się co najmniej 5 członków czynnie uprawiających daną dyscyplinęsportową w klubie.
  2. Za sekcję uważa się także co najmniej 2 zawodników biorących udział w imprezach centralnych, ogólnopolskich.
  3. W tej puli dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki mogą wziąć udział sekcje tworzone w następujących dyscyplinach: brydż sportowy, kręgle, bowling, lekkoatletyka, pływanie, szachy, warcaby 100- polowe, tańce, narciarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, piłka nożna, showdown, nordic walking.
  4. Nowa dyscyplina, którą można uznać za dyscyplinę uprawiana przez osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku musi spełniać następujące warunki:
   1. musi być dostępna dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku, oraz
   2. powinna być popularyzowana przez co najmniej 5 klubów Stowarzyszenia.
  5. O ile dyscyplina nie spełnia warunków wymienionych w punkcie poprzednim może być skreślona z wykazu.
  6. Decyzję o wpisaniu lub skreśleniu dyscypliny z wykazu podejmuje Prezydium Rady Krajowej Stowarzyszenia CROSS.
  7. Działalność sekcji powinna być udokumentowana w rocznym sprawozdaniu klubu, uwzględniającym:
   • liczbę członków poszczególnych sekcji,
   • liczbę i charakter zawodów w których brali udział członkowie sekcji,
   • wyniki, jakie osiągnęli.
  8. Środki w tej części dofinansowania dzielone będą przez ilość sekcji w całym Stowarzyszeniu i przyznawane klubom proporcjonalnie.
 3. z puli premiującej aktywność członków w centralnych imprezach krajowych i zagranicznych z wyjątkiem: obozów ogólnousprawniających dla dorosłych i dzieci oraz zgrupowań kadry.
  (15% całości środków przyznanych dla klubów)
 4. z puli premiującej osiągnięcia sportowe członków klubu. (25% całości środków przyznanych dla klubów)
  1. Podstawą do przydziału środków klubom z tej części dotacji są wyniki sportowe zawodników klubów osiągnięte w zawodach rangi Mistrzostw Polski organizowanych przez Stowarzyszenie CROSS. Lista imprez rangi Mistrzostw Polski według załącznika do niniejszego regulaminu uchwalana przez Prezydium na dany rok kalendarzowy.
  2. 2.Punkty uprawniające do wzięcia udziału w podziale tej części dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki osiągają zawodnicy w ww. imprezach za wyniki sklasyfikowane w pierwszych 30% miejsc biorących udział w danych zawodach mistrzowskich, jednaknie więcej niż 10 miejsc, wyjątkiem są finały Mistrzostw Polski rozgrywane w systemie każdy z każdym, gdzie premiowani są wszyscy grający. Wyjątkiem sąrównież kręgle i bowling, gdzie premiowane jest 30% miejsc w rocznym rankingu.
  3. 30% zawodników osiąga premiowane miejsca punkty, liczba punktów przyznawanych liczona jest od dołu, tzn. ostatni z zawodników objęty pulą otrzymuje najmniejsząliczbę punktów, każdy zawodnik, który zdobył wyższe miejsce proporcjonalnie więcej.
  4. W przypadku gdy 30% pula po podzieleniu jest ułamkiem, zawsze zaokrągla się w górę.
  5. Pula pieniędzy przeznaczona z całości dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki na te część jest dzielona na 1 punkt przeliczeniowy i przyznawana tylko tym klubom, których zawodnicy osiągnęli w ww. zawodach miejsca premiowane.
  6. Punkty przyznawane są za kategorie w których startuje co najmniej 5 zawodników lub 8 drużyn. W przypadku mniejszej liczby zawodników lub drużyn punkty przyznawane są w kategorii łącznej.
  7. Dodatkowe punkty przyznawane będąza osiągnięcia w imprezach międzynarodowych, tj.: Olimpiady, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy.

Pobierz regulamin...