Ponad bariery 2022 - 2025 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ponad bariery 2022 - 2025

Projekt „Ponad bariery” – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 marca 2025 r. realizuje projekt „Ponad bariery – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

Celem realizacji zadania „Ponad bariery” jest umożliwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do informacji na temat sportu osób niepełnosprawnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez kontynuację wydawania miesięcznika „CROSS”.

Czasopismo będzie popularyzowało sport i turystykę, promowało nowe dyscypliny sportu oraz przybliżało tę dziedzinę organizacjom i instytucjom działającym w środowisku i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Miesięcznik będzie publikowany drukiem powiększonym, w liczbie 900 egzemplarzy miesięcznie oraz w wersji elektronicznej.

W 3-letnim okresie realizacji projektu stowarzyszenie planuje wydać łącznie 39 numerów miesięcznika.

Czasopismo, kierowane do wszystkich grup osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku, będzie źródłem aktualnych informacji o imprezach sportowych i turystycznych organizowanych w kraju i za granicą.

Poprzez pokazywanie sylwetek sportowców zajmujących znaczące miejsce w sporcie osób niepełnosprawnych będzie inspirowało i zachęcało do uprawiania sportu oraz do aktywności ruchowej.

W miesięczniku będą zamieszczane także materiały popularnonaukowe oraz o charakterze szkoleniowym, które posłużą nauczycielom wychowania fizycznego, instruktorom i trenerom w ich pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Dzięki temu wydawnictwu ciągłemu Wnioskodawca zamierza promować sport osób niepełnosprawnych jako jedną z form rehabilitacji fizycznej i psychicznej.

Metoda publikacji wydawnictwa będzie rozszerzona o umieszczenie na stronie internetowej wersji elektronicznej miesięcznika, która będzie identyczna z wersją drukowaną zarówno pod względem zawartości merytorycznej jak i szaty graficznej.

Zmiana ta niewątpliwie zwiększy dostępność potencjalnych beneficjentów ostatecznych do wydawnictwa.

 

Zachęcamy do czytania miesięcznika i kontaktu z redakcją pod adresem mailowym: redakcja@cross.org.pl .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II OKRES REALIZACJI ZADANIA (01.04.2023 - 31.03.2024)

W ramach uzyskanego z PFRON dofinansowania Stowarzyszenie „Cross” kontynuowało wydawanie ukazującego się nieprzerwanie od 2008 roku ogólnopolskiego miesięcznika „CROSS”.

Kwota przekazana przez PFRON na realizację zadania w II okresie wyniosła 359.741,53 zł, a łączny zaplanowany koszt realizacji projektu w obszarze kosztów kwalifikowalnych wynosił 454.590 zł.

Miesięcznik był publikowany drukiem powiększonym, w liczbie 900 egzemplarzy miesięcznie. Równolegle do publikacji miesięcznika „Cross” w druku powiększonym, na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross” publikowano jego elektroniczną wersję. Wersja elektroniczna jest dostępna dla osób niewidomych i słabowidzących dzięki nowym technologiom jakie są w komputerach i smartfonach. Daje to nieograniczone możliwości dostępu do wydawnictwa.

W II okresie realizacji zadania Stowarzyszenie „Cross” wydało 12 numerów (od numeru 4/2023 do 3/2024).

Czasopismo, kierowane do wszystkich grup osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku, było źródłem aktualnych informacji o imprezach sportowych i turystycznych organizowanych w kraju i za granicą. Poprzez pokazywanie sylwetek sportowców zajmujących znaczące miejsce w sporcie osób niepełnosprawnych inspiruje i zachęca do uprawiania sportu oraz do aktywności ruchowej. W miesięczniku zamieszczano także materiały popularnonaukowe oraz o charakterze szkoleniowym, które służą nauczycielom wychowania fizycznego, instruktorom i trenerom w ich pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki temu wydawnictwu ciągłemu Stowarzyszenie promuje sport osób niepełnosprawnych jako jedną z form rehabilitacji fizycznej i psychicznej.

Czasopismo „CROSS” nawiązuje do wydawanego przez Wnioskodawcę w latach 1995-1999 czasopisma sportowo-turystycznego dla osób niepełnosprawnych, noszącego ten sam tytuł. Periodyk został wznowiony w 2008 roku dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach Programu „PARTNER III”, a następnie zadań zlecanych – konkurs 1, 6, 11, 13, konkurs 2/2017 i konkurs 4/2017. Po zakończeniu realizacji 3-letniego projektu dofinansowywanego z Funduszu, od kwietnia 2021 roku, czasopismo było publikowane przy wykorzystaniu środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków własnych stowarzyszenia. Obecnie, dzięki wsparciu finansowemu Funduszu, zwiększono nakład i częstotliwość wydawania publikacji.

Miesięcznik opracowywał zespół redakcyjny (redaktor naczelna – Anna Baranowska, zastępca – Wojciech Puchacz, pracownik korekty – Małgorzata Soloch, grafik – Wojciech Górski) wraz ze współpracującymi z nim dziennikarzami i osobami zajmującymi się sportem osób niepełnosprawnych. Wszyscy oni doskonale znają i rozumieją problemy osób niepełnosprawnych.

Przewidziane przez Stowarzyszenie Cross działania umożliwiają osobom niepełnosprawnym dostęp do informacji, a tym samym przyczyniają się do integracji tej grupy społecznej. Niewidomi napotykają wiele barier i ograniczeń w życiu codziennym, z których najważniejsze to brak swobodnego dostępu do wiedzy i informacji oraz izolacja społeczna i zawodowa. Ich niepełnosprawność często pociąga także za sobą ograniczenia psychiczne, takie jak: zaniżona samoocena, kompleks niższości, niski stopień socjalizacji, brak umiejętności współpracy w grupie i poczucie odrzucenia.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia bariery te powinny zostały po części zmniejszone.

Realizacja projektu „Ponad bariery" w II okresie realizacji składała się z następujących faz: powołanie zespołu roboczego, wybór autorów, redakcja, druk i kolportaż, sprawozdawczość z realizacji zadania, rozliczenie zadania oraz przeprowadzenie audytu.

Na początku realizacji zadania władze statutowe Stowarzyszenia CROSS powołały zespół roboczy w składzie: koordynator, pracownik merytoryczny i księgowy, który jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu. Pracownicy zostali oddelegowani do wykonania zadań związanych bezpośrednio z przeprowadzeniem projektu, co zostało odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę lub zakresem czynności służbowych pracownika. W dalszej kolejności powołany został zespół redakcyjny.

Zespół redakcyjny wybiera autorów poszczególnych artykułów i działów czasopisma. W cyklach miesięcznych odbywał się przygotowanie materiałów tekstowych i fotograficznych do druku oraz sam druk i oprawa czasopisma. Na proces ten składały się następujące czynności: stworzenie projektu, opracowanie okładki i stron wewnętrznych, skanowanie i retusz, skład, łamanie matrycy i przygotowanie do druku.

Gotowe czasopismo było rozsyłane do wszystkich prenumeratorów. Kolportaż był zlecony firmie zewnętrznej (drukarni). Wybór drukarni został dokonany w oparciu o zasadę konkurencyjności w pierwszym okresie realizacji zadania.

W ocenie Stowarzyszenia „Cross” zakładany cel projektu został osiągnięty - miesięcznik jest źródłem aktualnych informacji o imprezach sportowych i turystycznych organizowanych dla osób niepełnosprawnych w kraju i za granicą. Poprzez pokazywanie sylwetek sportowców zajmujących znaczące miejsce w sporcie osób niepełnosprawnych inspiruje i zachęca do uprawiania sportu oraz do aktywności ruchowej. W miesięczniku „Cross” są zamieszczane także materiały naukowe oraz o charakterze szkoleniowym, które służą nauczycielom wychowania fizycznego, instruktorom i trenerom w ich pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Dzięki temu wydawnictwu Stowarzyszenie „Cross” promuje sport osób niepełnosprawnych jako jedną z form rehabilitacji fizycznej i psychicznej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I OKRES REALIZACJI ZADANIA (01.01.2022 - 31.03.2023)

W ramach uzyskanego z PFRON dofinansowania Stowarzyszenie „Cross” kontynuowało wydawanie ukazującego się nieprzerwanie od 2008 roku ogólnopolskiego miesięcznika „CROSS”.

W 3-letnim okresie realizacji projektu stowarzyszenie planuje wydać łącznie 39 numerów miesięcznika, w tym: 15 numerów w I okresie realizacji i po 12 numerów w II i III okresie realizacji.

W I okresie realizacji zadania Stowarzyszenie wydało 15 numerów miesięcznika: od numeru 1/2022 do 3/2023.

Kwota przekazana przez PFRON na realizację zadania w I okresie wyniosła 396.600 zł, a łączny zaplanowany koszt realizacji projektu w obszarze kosztów kwalifikowalnych wynosił 500.215 zł.

Miesięcznik był publikowany drukiem powiększonym, w liczbie 900 egzemplarzy miesięcznie. Równolegle do publikacji miesięcznika „Cross” w druku powiększonym, na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross” publikowano jego elektroniczną wersję. Wersja elektroniczna jest dostępna dla osób niewidomych i słabowidzących dzięki nowym technologiom jakie są w komputerach i smartfonach. Daje to nieograniczone możliwości dostępu do wydawnictwa.

Czasopismo, kierowane do wszystkich grup osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku, było źródłem aktualnych informacji o imprezach sportowych i turystycznych organizowanych w kraju i za granicą. Poprzez pokazywanie sylwetek sportowców zajmujących znaczące miejsce w sporcie osób niepełnosprawnych inspiruje i zachęca do uprawiania sportu oraz do aktywności ruchowej. W miesięczniku zamieszczano także materiały popularnonaukowe oraz o charakterze szkoleniowym, które służą nauczycielom wychowania fizycznego, instruktorom i trenerom w ich pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki temu wydawnictwu ciągłemu Stowarzyszenie promuje sport osób niepełnosprawnych jako jedną z form rehabilitacji fizycznej i psychicznej.

Czasopismo „CROSS” nawiązuje do wydawanego przez Wnioskodawcę w latach 1995-1999 czasopisma sportowo-turystycznego dla osób niepełnosprawnych, noszącego ten sam tytuł. Periodyk został wznowiony w 2008 roku dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach Programu „PARTNER III”, a następnie zadań zlecanych – konkurs 1, 6, 11, 13, konkurs 2/2017 i konkurs 4/2017. Po zakończeniu realizacji 3-letniego projektu dofinansowywanego z Funduszu, od kwietnia 2021 roku, czasopismo było publikowane przy wykorzystaniu środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków własnych stowarzyszenia. Obecnie, dzięki wsparciu finansowemu Funduszu, zwiększono nakład i częstotliwość wydawania publikacji.

Miesięcznik opracowywał zespół redakcyjny (redaktor naczelna – Marta Michnowska numery: 1/2022-1/2023 i Adam Dzitkowski numery: 2/2023-3/2023, zastępca – Anna Baranowska, pracownik korekty – Barbara Zarzecka, grafik – Wojciech Górski) wraz ze współpracującymi z nim dziennikarzami i osobami zajmującymi się sportem osób niepełnosprawnych. Wszyscy oni doskonale znają i rozumieją problemy osób niepełnosprawnych.

Przewidziane przez Stowarzyszenie Cross działania umożliwiają osobom niepełnosprawnym dostęp do informacji, a tym samym przyczyniają się do integracji tej grupy społecznej. Niewidomi napotykają wiele barier i ograniczeń w życiu codziennym, z których najważniejsze to brak swobodnego dostępu do wiedzy i informacji oraz izolacja społeczna i zawodowa. Ich niepełnosprawność często pociąga także za sobą ograniczenia psychiczne, takie jak: zaniżona samoocena, kompleks niższości, niski stopień socjalizacji, brak umiejętności współpracy w grupie i poczucie odrzucenia.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia bariery te powinny zostały po części zmniejszone.

Realizacja projektu „Ponad bariery" w I okresie realizacji składała się z następujących faz: powołanie zespołu roboczego, wybór autorów, redakcja, druk i kolportaż, sprawozdawczość z realizacji zadania, rozliczenie zadania oraz przeprowadzenie audytu.

Na początku realizacji zadania władze statutowe Stowarzyszenia CROSS powołały zespół roboczy w składzie: koordynator, pracownik merytoryczny i księgowy, który jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu. Pracownicy zostali oddelegowani do wykonania zadań związanych bezpośrednio z przeprowadzeniem projektu, co zostało odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę lub zakresem czynności służbowych pracownika. W dalszej kolejności powołany został zespół redakcyjny.

Zespół redakcyjny wybiera autorów poszczególnych artykułów i działów czasopisma. W cyklach miesięcznych odbywał się przygotowanie materiałów tekstowych i fotograficznych do druku oraz sam druk i oprawa czasopisma. Na proces ten składały się następujące czynności: stworzenie projektu, opracowanie okładki i stron wewnętrznych, skanowanie i retusz, skład, łamanie matrycy i przygotowanie do druku.

Gotowe czasopismo było rozsyłane do wszystkich prenumeratorów. Kolportaż był zlecony firmie zewnętrznej (drukarni). Wybór drukarni został dokonany w oparciu o zasadę konkurencyjności w pierwszym okresie realizacji zadania.

W ocenie Stowarzyszenia „Cross” zakładany cel projektu został osiągnięty - miesięcznik jest źródłem aktualnych informacji o imprezach sportowych i turystycznych organizowanych dla osób niepełnosprawnych w kraju i za granicą. Poprzez pokazywanie sylwetek sportowców zajmujących znaczące miejsce w sporcie osób niepełnosprawnych inspiruje i zachęca do uprawiania sportu oraz do aktywności ruchowej. W miesięczniku „Cross” są zamieszczane także materiały naukowe oraz o charakterze szkoleniowym, które służą nauczycielom wychowania fizycznego, instruktorom i trenerom w ich pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Dzięki temu wydawnictwu Stowarzyszenie „Cross” promuje sport osób niepełnosprawnych jako jedną z form rehabilitacji fizycznej i psychicznej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------