Projekt „Ponad bariery” – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Projekt „Ponad bariery” – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych

Projekt „Ponad bariery” – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych
--- PROJEKT ZAKOŃCZONY ---
 
Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2021 r. realizowało projekt „Ponad bariery” – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych.
Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”.
 
W ramach uzyskanego z PFRON dofinansowania stowarzyszenie kontynuowało wydawanie ukazującego się nieprzerwanie od 2008 roku ogólnopolskiego miesięcznika „CROSS”. W 3-letnim okresie realizacji projektu stowarzyszenie wydało łącznie 39 numerów miesięcznika, w tym: 15 numerów w I okresie realizacji (01.01.2018 – 31.03.2019) i po 12 numerów w II (01.04.2019 – 31.03.2020) i III (01.04.2020 – 31.03.2021) okresie realizacji.
 
Czasopismo, kierowane do wszystkich grup osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku, jest źródłem aktualnych informacji o imprezach sportowych i turystycznych organizowanych w kraju i za granicą.
Poprzez pokazywanie sylwetek sportowców zajmujących znaczące miejsce w sporcie osób niepełnosprawnych inspiruje i zachęca do uprawiania sportu oraz do aktywności ruchowej. W miesięczniku były także zamieszczane materiały popularnonaukowe oraz o charakterze szkoleniowym, które mogą służyć nauczycielom wychowania fizycznego, instruktorom i trenerom w ich pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki temu wydawnictwu ciągłemu Stowarzyszenie „Cross” aktywnie promowało sport osób niepełnosprawnych jako jedną z form rehabilitacji fizycznej i psychicznej.
 
Miesięcznik był publikowany drukiem powiększonym, w liczbie 1.000 egzemplarzy miesięcznie.
 
Oprócz wysyłki bezpośrednio do niepełnosprawnych czytelników czasopismo trafiało również do organizacji pozarządowych działających na rzecz sportu osób niepełnosprawnych: Kół i Okręgów Polskiego Związku Niewidomych w całym kraju, uczestników turnusów rehabilitacyjnych, ośrodków czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych przy bibliotekach publicznych, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych dla osób niewidomych i słabowidzących, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Spółdzielni i Zakładów Pracy Chronionej, bibliotek szkolnictwa wyższego, ministerstwa właściwego ds. sportu, PKPar i PFRON.
 
Treść miesięcznika była także publikowana na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w dziale „Miesięcznik CROSS”.
 
Począwszy od numeru 5/2019 rozszerzono metodę publikacji wydawnictwa o wersję elektroniczną miesięcznika, która jest publikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross”. Wersja elektroniczna jest identyczna z wersją drukowaną zarówno pod względem zawartości merytorycznej jak i szaty graficznej.
 
Zachęcamy do czytania miesięcznika i kontaktu z redakcją pod adresem mailowym: redakcja@cross.org.pl .
 
Realizacja projektu „Ponad bariery” – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych zakończyła się z dniem 31.03.2021 roku.