PROJEKT „SMARTFON BEZ TAJEMNIC 2021” - Stowarzyszenie CROSS
Baner

PROJEKT „SMARTFON BEZ TAJEMNIC 2021”

PROJEKT „SMARTFON BEZ TAJEMNIC 2021”

szkolenie z zakresu obsługi smartfonu

---- REALIZACJA PROJEKTU ZAKOŃCZONA W DNIU 31.03.2022 ----

Projekt realizowany był poprzez organizację szkoleń dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących z obsługi smartfonu.

Projekt miał charakter ogólnopolski, wzięli w nim udział beneficjenci z co najmniej ośmiu województw.

Projekt odbywał się w formie 3 cykli szkoleniowych, każdy składający się z czterech tygodniowych skoszarowanych zjazdów z obsługi smartfonu. W każdym cyklu planowano udział 20 osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku. Tym samym w całym projekcie wzięło udział 60 beneficjentów (3 cykle szkoleniowe, każdy dla 20 beneficjentów).

Jako jedno z pierwszych działań przeprowadzona została rekrutacja 60 beneficjentów oraz dokonano wyboru wykonawcy usług: wyżywienia i zakwaterowania uczestników w ramach projektu i wykładowców, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania przeprowadzone zostały wszystkie zaplanowane zjazdy – łącznie 12 szkoleń. Terminy poszczególnych zjazdów i liczbę uczestników prezentuje tabela:

LP

TERMIN i MIEJSCE

LICZBA BENEFICJENTÓW

LICZBA UCZESTNIKÓW

1

zjazd numer 1: Sękocin Stary, 18-25.09.2021

20

25

2

zjazd numer 2: Sękocin Stary, 25.09-02.10.2021

20

25

3

zjazd numer 3: Sękocin Stary, 9-16.10.2021

20

25

4

zjazd numer 4: Sękocin Stary, 16-23.10.2021

19

24

5

zjazd numer 5: Sękocin Stary, 6-13.11.2021

20

25

6

zjazd numer 6: Sękocin Stary, 13-20.11.2021

20

25

7

zjazd numer 7: Sękocin Stary, 4-11.12.2021

20

25

8

zjazd numer 8: Sękocin Stary, 11-18.12.2021

20

25

9

zjazd numer 9: Sękocin Stary, 8-15.01.2022

20

25

10

zjazd numer 10: Sękocin Stary, 15-22.01.2022

19

24

11

zjazd numer 11: Sękocin Stary, 5-12.02.2022

19

24

12

zjazd numer 12: Sękocin Stary, 12-19.02.2022

19

24

 

W każdym z zaplanowanych zjazdów planowano udział grupy 25 osób, w tym: 20 beneficjentów i 5 asystentów dla osób niewidomych. Z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy w 4 zjazdach nie uczestniczył jeden beneficjent.

Każdy z 60 beneficjentów otrzymał 192 godziny wsparcia w postaci zajęć grupowych (1 wykładowca na grupę 4 beneficjentów). W trakcie pierwszych zajęć indywidualnych, przy współpracy z wykładowcą, stworzone zostały IPD.

Liczba godzin wsparcia otrzymanego przez beneficjentów w projekcie wniosła 28.240 godzin, w tym:

Opieka nad beneficjentami zadania podczas zajęć grupowych – 11.296 godzin

Opieka nad beneficjentami zadania w czasie wolnym od zajęć merytorycznych – 5.648 godzin

Zajęcia grupowe z zakresu obsługi smartfonu - 11.296 godzin

Szkolenie zakończyło się egzaminem i, po jego zdaniu, uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 57 beneficjentów zdało egzamin końcowy.

Do przeprowadzenia zajęć merytorycznych z zakresu obsługi smartfonu zaangażowany został 5-osobowy zespół wykładowców, mających duże doświadczenie w pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi.

Opiekę nad beneficjentami sprawowała grupa 5 asystentów, po 1 osobie na każdą grupę szkoleniową.

Forma prowadzenia zajęć dostosowana była do możliwości uczestników: oprócz smartfonów beneficjentów wykorzystany był specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie komputerowe dla osób niewidomych i słabowidzących, będące własnością Stowarzyszenia "Cross", tym samym ich wykorzystanie nie generowało dodatkowych kosztów.

Przewidziane przez Wnioskodawcę działania pozwoliły na rozwinięcie nowych umiejętności w zakresie obsługi smartfonu i korzystania z niezliczonych funkcji oferowanych przez to urządzenie, we współpracy z komputerem i podniesienie umiejętności osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku w komunikowaniu się, w dostępie do informacji, a tym samym na zwiększenie samodzielności tej grupy społecznej.

Beneficjenci zapoznali się z różnymi programami ułatwiającymi niewidomym obsługę smartfonu, nauczyli się korzystać z najpopularniejszych i najbardziej pożytecznych aplikacji (m.in. płatności elektroniczne, portale społecznościowe), nawigacji, internetu i poczty elektronicznej.

Z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie "Cross" oraz ankiet ewaluacyjnych z poprzednio realizowanych przez Wnioskodawcę projektów wynika, że niewidomi napotykają na wiele barier i ograniczeń w życiu codziennym, z których najważniejsze to brak swobodnego dostępu do wiedzy i informacji oraz izolacja społeczna. Bariery te powinny zostać w większości zminimalizowane poprzez udział w projekcie i uzyskanie podczas zajęć pożytecznych umiejętności oraz niezbędnej wiedzy.

Wnioskodawca prowadził akcję promocyjną projektu z wykorzystaniem strony internetowej stowarzyszenia oraz miesięcznika "Cross".

Celem przeprowadzenia zaplanowanych form wsparcia było przygotowanie kursanta do korzystania z pełni możliwości oferowanych przez współczesne smartfony i komputery.

Beneficjent, który ukończył udział w szkoleniu posiada elementarną wiedzę z zakresu pojęć informatycznych oraz stosowania technik obsługi smartfonu.

Kurs ten pozwolił uczestnikom na praktyczne rozwiązanie podstawowych problemów wynikających z charakteru ich zainteresowań i/lub pracy, a także kładł nacisk na bezpieczeństwo pracy zarówno fizyczne jak i informatyczne.

Dzięki zastosowanej formie wsparcia beneficjenci nauczyli się korzystać z najpopularniejszych i najbardziej użytecznych aplikacji oferowanych na smartfony, poczty elektronicznej, obsługiwać przeglądarkę internetową oraz liczne programy umożliwiające korzystanie z komputera osobom, które wzrokiem się nie posługują.

Po ukończeniu projektu beneficjenci są w stanie w pełni samodzielnie korzystać z narzędzia jakim jest smartfon i komputer.

---- REALIZACJA PROJEKTU ZAKOŃCZONA W DNIU 31.03.2022 ----

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

Dokumenty do pobrania

Dane szczegółowe uczestnika - pobierz
Formularz zgłoszeniowy - pobierz
Oświadczenie o innych projektach - pobierz
RODO - Klauzula Smartfon bez tajemnic - pobierz

Stowarzyszenie „Cross” ogłasza nabór uczestników – osoby pełnoletnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku na trzy edycje szkolenia z zakresu obsługi smartfonu. Szkolenia mają na celu zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących poprzez podniesienie umiejętności w komunikowaniu się i w dostępie do informacji.
 Szkolenie składa się z czterech tygodniowych zjazdów organizowanych w Sękocinie Starym pod Warszawą. Zjazdy przeprowadzane będą w Hotelu „Groman”, Al. Krakowska 76 Sękocin Stary, 05-090 Raszyn (www.groman.pl). Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych.
Poniżej znajdują się terminy zjazdów w poszczególnych edycjach. Prosimy o zapisywanie się na jedną z edycji, gdyż szkolenie przewiduje cykl 4 tygodniowych zjazdów.
 
  Edycja nr 1
Zjazd numer 1) 18.09 - 25.09.2021
Zjazd numer 2) 16.10 - 23.10.2021
Zjazd numer 3) 04.12 - 11.12.2021
Zjazd numer 4) 15.01 - 22.01.2022
 
Edycja nr 2
Zjazd numer 1) 25.09 - 02.10.2021
Zjazd numer 2) 06.11 - 13.11.2021
Zjazd numer 3) 11.12 - 18.12.2021
Zjazd numer 4) 05.02 - 12.02.2022
 
Edycja nr 3
Zjazd numer 1) 09.10 - 16.10.2021
Zjazd numer 2) 13.11 - 20.11.2021
Zjazd numer 3) 08.01 - 15.01.2022
Zjazd numer 4) 12.02 - 19.02.2022
 
Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem po jego zdaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Uwaga! Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział we wszystkich czterech zjazdach. Prosimy zatem o szczegółowe zapoznanie się z wyżej wymienionymi terminami zjazdów i upewnienie się czy będą mogli Państwo wziąć udział w całym cyklu spotkań. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności osoby będą usuwane z listy uczestników bez prawa powrotu do projektu.
Organizator zastrzega, że osobom, które zostaną usunięte z projektu lub same zrezygnują z dalszego udziału w szkoleniu nie będzie zwracana opłata za udział.
 
Każdy z uczestników projektu musi spełniać następujące warunki:
- być osobą pełnoletnią;
- być osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty
wzroku i posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, którego ważność obejmuje okres korzystania ze wsparcia w projekcie;
- być członkiem Stowarzyszenia „Cross”
Uwaga: Każdy beneficjent zobowiązany jest do przywiezienia na szkolenie swojego smartfonu z systemem Android w wersji nie niższej niż 6.0 lub telefonu iPhone w wersji nie niższej niż 6.
Zgłoszenie sporządzone na załączonym formularzu (z pieczęcią klubową potwierdzającą przynależność do jednego z klubów Stowarzyszenia Cross i podpisem osoby upoważnionej z klubu) wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku, klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych, oświadczeniem beneficjenta ostatecznego projektu „Smartfon bez tajemnic 2021” oraz danymi szczegółowymi uczestnika należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Cross” w Warszawie najpóźniej do 9 sierpnia 2021 r. Komplet dokumentów zgłoszeniowych można dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Cross”: osobiście lub pocztą tradycyjną. Adres biura Stowarzyszenia „Cross”: ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa.
Osoby wymagające obecności przewodnika powinny zaznaczyć ten fakt na formularzu zgłoszeniowym i uzupełnić oddzielny formularz zgłoszeniowy dla przewodnika.
O zakwalifikowaniu zdecyduje komisja rekrutacyjna. Pod uwagę brane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne i poprawne pod względem formalnym. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby, które nie brały udziału w projekcie „Smartfon bez tajemnic 2020” realizowanym w roku 2021. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista uczestników rezerwowych. Koordynator projektu skontaktuje się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi w celu potwierdzenia ich udziału i przekazania dalszych szczegółowych informacji dotyczących projektu.
Odpłatność za udział w szkoleniu „Smartfon bez tajemnic 2021” wynosi 400,00 zł od uczestnika (łącznie za 4 zjazdy). Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Cross” po potwierdzeniu udziału w szkoleniu w ciągu 3 dni roboczych. Numer rachunku zostanie podany przez koordynatora projektu. Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie skutkował usunięciem danej osoby z listy uczestników szkolenia.
             Stowarzyszenie „Cross” informuje także, że każda osoba uczestnicząca w szkoleniu „Smartfon bez tajemnic 2021” (kierunek pomocy 2 – „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”) nie może brać jednocześnie udziału w terminach trwania szkolenia w innych projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się.
Koordynatorem projektu jest Pan Adam Dzitkowski.
Telefon kontaktowy do koordynatora: 602-699-270
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Stowarzyszenia „Cross” - tel. 22 412-18-80 lub mailowo pod adresem: ania@cross.org.pl .
W zgłoszeniach i rozmowach telefonicznych prosimy powoływać się na tytuł projektu: „Smartfon bez tajemnic 2021”.
 
Ramowy program szkolenia „Smartfon bez tajemnic 2021”:
 
 1. Ogólne zagadnienia dotyczące mobilnych systemów operacyjnych
 2. Podstawy nawigacji po systemie
 3. Korzystanie z ułatwień dostępu ze szczególnym uwzględnieniem programów powiększających oraz udźwiękawiających.
 4. Korzystanie z podstawowych funkcji telefonu (dzwonienie, sms, kontakty)
 5. Omówienie zasad korzystania z kont Gmail (Android) oraz Apple ID (IOS)
 6. Obsługa sklepów "Sklep Play" oraz "App Store
 7. Zaawansowana konfiguracja oraz personalizacja telefonu
 8. Korzystanie z poczty elektronicznej
 9. Korzystanie z komunikatorów (Skype WhatsApp, Messenger itp.)
 10. Korzystanie z przeglądarki internetowej
 11. Korzystanie z aplikacji do wyszukiwania połączeń komunikacyjnych (BilKom, Jakdojadę, E-podróżnik)
 12. Korzystanie z nawigacji
 13. Robienie zakupów z wykorzystaniem aplikacji
 14. Praktyczne korzystanie z nawigacji
 15. Korzystanie z portali społecznościowych
 16. Obsługa płatności mobilnych
 17. Omówienie usług chmurowych
 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!!