Baner

PROJEKT „KROK NAPRZÓD 2021”

PROJEKT „KROK NAPRZÓD 2021”
szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu.
 

AKTUALNA INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADANIA (30.06.2021):

Projekt zakłada przeprowadzenie dziesięciu szkoleń w dziewięciu dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: kręglach, bowlingu, szachach, warcabach (dwa szkolenia), showdown, nordic walking, biegach, brydżu sportowym i wioślarstwie.

W wyniku realizacji zadania zostanie zorganizowanych 10 szkoleń dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących.

Każde ze szkoleń dla osób niepełnosprawnych będzie się składało z dwóch części: szkolenia teoretycznego (realizowanego w wymiarze 13 godzin) i praktycznego (w wymiarze 91 godzin) w konkretnej dyscyplinie sportu. W każdym szkoleniu weźmie udział łącznie 40 osób, w tym: 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 4 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących.

Łącznie w zadaniu weźmie udział 320 osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku (10 szkoleń dla 32 beneficjentów każde).

Uczestnicząc w szkoleniu każdy z beneficjentów otrzyma łącznie 104 godziny wsparcia.

Na dzień 30.06.2021 Stowarzyszenie „Cross” zakończyło realizację 3 szkoleń:

  1. szkolenie z zakresu brydża - Ustka, 15-29.05.2021 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 4 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących;
  2. szkolenie z zakresu bowlingu – Zakopane, 7-21.06.2021 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 4 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących;
  3. szkolenie z zakresu biegów – Szklarska Poręba, 10-24.06.2021 r.; w szkoleniu wzięło udział 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i 4 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących.

Stowarzyszenie „Cross” oświadcza, że szkolenia prowadzone były zgodnie z zaleceniami sanitarnymi i obowiązującymi przepisami. Sytuacja epidemiczna nie wpłynęła także w żaden sposób na harmonogram realizacji projektu.

Kolejne szkolenia zostaną przeprowadzone w następujących terminach i miejscach:

Lp.

Nazwa zadania

Termin

Miejsce

1

szkolenie z zakresu warcabów

20.06-04.07.2021

Giżycko

2

szkolenie z zakresu showdown

26.06-10.07.2021

Krynica - Zdrój

3

szkolenie z zakresu nordic walking

4-18.07.2021

Lidzbark Welski

4

szkolenie z zakresu kręgli klasycznych

29.08-12.09.2021

Puck

5

szkolenie z zakresu szachów

11-25.09.2021

Sarbinowo

6

szkolenie z zakresu wioślarstwa

30.09-14.10.2021

Ustka

7

szkolenie z zakresu warcabów

29.12.2021 - 12.01.2022

Suwałki

Na zakończenie każdego szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin. Wnioskodawca zakłada, że co najmniej 90% beneficjentów ostatecznych go zda (288 beneficjentów).

Podczas zajęć wśród uczestników przeprowadzane są anonimowe ankiety monitorujące. Bieżąca analiza wyników oraz rozmowy ze szkoleniowcami pozwalają na szybkie wyciąganie wniosków oraz ewentualną weryfikację i modyfikację zaplanowanych działań, co ułatwia wyeliminowanie potencjalnych uchybień podczas kolejnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

Na etapie podsumowania dokonana zostanie ocena realizacji poszczególnych faz oraz całości projektu pod względem merytorycznym i finansowym.

Na zakończenie realizacji projektu zespół roboczy przygotuje sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji projektu. Przeprowadzony zostanie audyt.

 

OGŁOSZENIE O PROJEKCIE - KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY:

Dokumenty do pobrania

Dane szczegółowe uczestnika
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie Krok naprzód
Klauzula RODO szkolenie Krok naprzód
Oświadczenie o innych projektach PFRON
Oświadczenie o stanie zdrowia szkolenie Krok naprzód

Stowarzyszenie „Cross” ogłasza nabór uczestników – osoby pełnoletnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku na szkolenie z zakresu sportu osób niepełnosprawnych. Szkolenie ma na celu aktywizację społeczną i zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących.
Projekt „Krok Naprzód 2021” – szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.
 
Szkolenia zostaną zorganizowane w dziewięciu dyscyplinach sportu: kręglach, bowlingu, szachach, warcabach (dwa terminy), showdown, nordic walking, biegach, brydżu sportowym i wioślarstwie halowym.
Planowane terminy i miejsca poszczególnych szkoleń prezentuje poniższa tabela:
Lp.
Nazwa zadania
Termin
Miejsce
Koordynator
 Kontakt:
1
szkolenie z zakresu brydża
15-29.05.2021
Ustka
Mirynowski Mirosław
miras112@wp.pl
telefon: 606 271 016
2
szkolenie z zakresu showdown
26.06-10.07.2021
Krynica - Zdrój
Mirynowski Mirosław
miras112@wp.pl
telefon: 606 271 016
3
szkolenie z zakresu lekkoatletyki
10-24.06.2021
Szklarska Poręba
Badowski Krzysztof
kbadowski@vp.pl
telefon: 694 437 113
4
szkolenie z zakresu nordic walking
4-18.07.2021
Lidzbark Welski
Plichta Józef
jozefplichta1958@gmail.com
telefon: 721 019 087
5
szkolenie z zakresu warcabów
29.12.2021
-12.01.2022
Suwałki
Pogorzelska Alicja
ksbialystok@piasta.pl
telefon: 697 131 949
6
szkolenie z zakresu kręgli klasycznych
29.08-12.09.2021
Puck
Staliś Joanna
askastalis@interia.pl
telefon: 600 523 621
7
szkolenie z zakresu szachów
11-25.09.2021
Sarbinowo
Spychała Józefa
xmysza@o2.pl
telefon: 509 816 704
8
szkolenie z zakresu bowlingu
7-21.06.2021
Zakopane
Curyło Kazimierz
tarnowpogorze1@wp.pl
telefon: 608 205 033
9
szkolenie z zakresu wioślarstwa halowego
30.09-14.10.2021
Ustka
Ariel Kiresztura
klub-zryw@wp.pl
telefon: 668 821 767
10
szkolenie z zakresu warcabów
 20.06-04.07.2021
Giżycko
Andrzej Gasiul
andrzejgasiul@gmail.com
telefon: 692 421 598
 
UWAGA! W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, planowane terminy organizacji poszczególnych szkoleń mogą ulec zmianie. Aktualne komunikaty i informacje będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl.
W każdym szkoleniu planowany jest udział łącznie 40 osób, w tym 32 beneficjentów – osoby niewidome i słabowidzące.
Każde ze szkoleń będzie się składało z dwóch części: szkolenia teoretycznego i praktycznego w wybranej dyscyplinie sportu. Uczestnicząc w szkoleniu każdy z beneficjentów otrzyma łącznie 104 godziny wsparcia. Na zakończenie każdego szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin. Szkolenia mają na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych wzrokowo, przygotowanie ich do pracy społecznej w swoich środowiskach lokalnych.
 
Zgłoszenie sporządzone na załączonym formularzu (z pieczęcią klubową potwierdzającą przynależność do jednego z klubów Stowarzyszenia Cross i podpisem osoby upoważnionej z klubu) wraz z: klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych i oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczeniem o udziale w szkoleniu na własną odpowiedzialność, oświadczeniem o udziale w innych projektach dofinansowanych ze środków PFRON, danymi szczegółowymi uczestnika oraz kopią orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu wzroku należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (skan zgłoszenia) bezpośrednio do koordynatora wybranego szkolenia, na adres mailowy podany w kolumnie „kontakt” w tabeli z wykazem planowanych miejsc i terminów poszczególnych szkoleń.
Oryginał formularza wraz z załącznikami oraz kopię aktualnego orzeczenia należy dostarczyć koordynatorowi na początku szkolenia.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udziału z przewodnikiem. Konieczność udziału z przewodnikiem należy zgłosić bezpośrednio koordynatorowi danego szkolenia. UWAGA! Liczba miejsc dla przewodników jest ograniczona.
Termin nadsyłania zgłoszeń na poszczególne szkolenia upływa na 30 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.
 
UWAGA! Każda osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu. W żadnym wypadku nie jest możliwy udział tej samej osoby w dwóch lub więcej szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Krok Naprzód 2021”. Apelujemy zatem o przemyślany wybór szkolenia i wysłanie wyłącznie jednego zgłoszenia. W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia od danej osoby, będzie ona usuwana z listy kandydatów do udziału w projekcie.
 
Czynnikami decydującymi o zakwalifikowaniu będą: terminowość oraz kompletność złożonej dokumentacji, posiadanie umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (udokumentowanego aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, którego ważność obejmuje okres korzystania ze wsparcia w projekcie), członkostwo w Stowarzyszeniu „Cross”, nie bycie uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej lub uczestnikiem środowiskowego domu samopomocy.
  O zakwalifikowaniu zdecyduje komisja rekrutacyjna. Pod uwagę brane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne i poprawne pod względem formalnym. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista uczestników rezerwowych. Koordynatorzy poszczególnych szkoleń skontaktują się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi w celu potwierdzenia ich udziału i przekazania dalszych szczegółowych informacji dotyczących projektu.
Koszt udziału w projekcie „Krok naprzód 2021” wynosi 600 zł od uczestnika. Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Cross” po potwierdzeniu udziału w szkoleniu, nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych. Numer rachunku zostanie podany osobom zakwalifikowanym przez koordynatora szkolenia. Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie skutkował usunięciem danej osoby z listy uczestników szkolenia.
 Stowarzyszenie „Cross” informuje także, że każda osoba uczestnicząca w szkoleniu „Krok Naprzód 2021” (kierunek pomocy 2 – „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”) nie może brać jednocześnie udziału w innych projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się.
 
Każdy z uczestników będzie objęty ubezpieczeniem w zakresie NNW od dnia przyjazdu do dnia wyjazdu ze szkolenia.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorami poszczególnych szkoleń pod numerem telefonu i adresem email podanym w kolumnie „kontakt” w tabeli z wykazem planowanych miejsc i terminów poszczególnych szkoleń.
Prosimy powoływać się na tytuł projektu: „Krok Naprzód 2021”.
 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !!!