stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Nasza Działalność

 
Najważniejszymi Partnerami w finansowaniu działalności Stowarzyszenia są następujące instytucje:
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 
DZIALALNOŚĆ W ZAKRESIE SPORTU
W Stowarzyszeniu działa aktywnie kilkanaście sekcji sportowych, m.in.:
 • szachowa ,
 • brydżowa,
 • warcabowa,
 • biegowa,
 • kajakarska,
 • żeglarska,
 • wioślarska,
 • kręglarska,
 • bowlingowa,
 • pływacka,
 • tańca sportowego,
 • showdown.

 

W każdej z dyscyplin opracowane są regulaminy udziału i sposobu przeprowadzania zajęć i rozgrywek (w oparciu o przepisy ogólnopolskie), a nad całością prac sekcji czuwają komisje sportowe.
Taka struktura gwarantuje prawidłową, zgodną z przepisami i oczekiwaniami członków działalność Stowarzyszenia.

Zgrupowania - mają one na celu zdobywanie i doskonalenie umiejętności w danej dyscyplinie sportowej i kształcenie kadry. Szkolenia są podporządkowane komisjom sportowym oraz przepisom obowiązującym w danej dyscyplinie. Do przeprowadzenia szkoleń zatrudniani są trenerzy, instruktorzy sportowi, turystyczni i tyflopedagodzy.

Imprezy - to cykl rozgrywek, w których udział biorą członkowie Stowarzyszenia.
Celem tego typu zawodów jest sprawdzenie zdobytych umiejętności, szansa współzawodnictwa sportowego, możliwość podnoszenia kwalifikacji. Osoby z dysfunkcją wzroku tak samo jak osoby pełnosprawne chcą uczestniczyć w różnego rodzaju zawodach sportowych. Stworzenie szeroko dostępnych możliwości uczestniczenia w zawodach sportowych jest warunkiem powodzenia przeprowadzanych szkoleń, przynosząc efekty rehabilitacyjne, społeczne, sportowe.

Obozy – letnie i zimowe obozy sportowe, których adresatem są zarówno dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku jak i dorośli członkowie klubów Stowarzyszenia. Akcje te mają charakter ogólnopolski. Celem tego bloku jest edukacja z zakresu aktywnego i zdrowego spędzania czasu, rozwoju kultury fizycznej, organizacji imprez turystycznych, jak również pomoc w wyborze "sposobu na życie". Obozy dają młodzieży możliwość poznania własnego środowiska, a także uczą zasad współżycia w grupie.
 
Kluby – w skład struktury organizacyjnej Stowarzyszenia wchodzą kluby - jednostki terytorialne zlokalizowane na terenie całej Polski, zrzeszające łącznie ponad 4.000 członków.
Każdy z klubów prowadzi zajęcia szkoleniowe w sekcjach sportowych w wybranych dyscyplinach. W klubach przeprowadzane są też turnieje i rozgrywki a ich zwycięzcy kwalifikowani są do dalszych już ogólnopolskich zawodów.
 
W ramach dofinansowania otrzymanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie realizuje nastepujace projekty:

Konkurs XV:
„TYLKO DLA MISTRZÓW”
W ramach realizacji tego działania finansowany jest udział niewidomych i słabowidzących sportowców - członków Stowarzyszenia CROSS - w imprezach sportowych rangi Mistrzostw Polski.
„KOMPUTER BEZ TAJEMNIC” - szkolenie z zakresu obsługi komputera
Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących poprzez prowadzenie grupowych zajęć z zakresu obsługi komputera, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
 
Konkurs XIII
"PONAD BARIERY"
Jest to projekt w ramach którego, Stowarzyszenie CROSS wydaje miesięcznik "CROSS". W czasopismie tym poprzez pokazywanie sylwetek sportowców zajmujących znaczące miejsce w sporcie osób niepełnosprawnych inspiruje i zachęca do uprawiania sportu oraz do aktywności ruchowej. W miesięczniku zamieszczane są również materiały naukowe oraz o charakterze szkoleniowym, które służą nauczycielom wychowania fizycznego, instruktorom i trenerom w ich pracy z osobami niepełnosprawnymi.
„NA FALI” - szkolenie z zakresu języka angielskiego dla niewidomej i słabowidzącej młodzieży
Jest to projekt, którego celem głównym jest rozwinięcie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnymuwzględnieniem języka angielskiego wśród młodych osób niewidomych i słabowidzących z ośrodkówszkolno - wychowawczych.Projekt realizowany jest przede wszystkim w formie regularnych zajęć stacjonarnych, uzupełnionychdwutygodniowym obozem w okresie wakacji letnich i zakończonym przystąpieniem uczestników do egzaminu z języka angielskiego.

 

Konkurs II/2016 
„KROK NAPRZÓD" - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu
Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2019 r. realizuje projekt „Krok naprzód - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu”.
W ramach projektu „Krok naprzód” Stowarzyszenie "Cross" przeprowadzi szkolenia z zakresu sportu osób niepełnosprawnych, które pozwolą aktywizować społecznie osoby niewidome i słabowidzące oraz zwiększą ich samodzielność.
Pierwszy okres realizacji projektu zakłada organizację 10 ogólnopolskich, 14-dniowych szkoleń z różnych dyscyplin sportu. W ramach zajęć beneficjentom będzie udzielane wsparcie w formie zajęć praktycznych i teoretycznych.