stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Cele Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "CROSS" określa podstawowy cel działania, którym jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku inwalidów wzroku.

Ponadto celem Stowarzyszenia jest:

1) integracja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych;

2) promocja wzrostu zatrudnienia niepełnosprawnych;

3) aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych;

4) przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych; 

5) promocja zdolności adaptacyjnych i przedsiębiorczości niepełnosprawnych;

6) doskonalenie kadr w środowisku niepełnosprawnych;

7) wzmacnianie potencjału instytucjonalnego w środowisku niepełnosprawnych;

8) wdrażanie nowych technik komputerowych i elektronicznych ukierunkowanych na niepełnosprawnych;

9) budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy w środowisku niepełnosprawnych;

10) upowszechnianie dostępu do Internetu i zapewnienie łatwiejszego dostępu do informacji w środowisku niepełnosprawnych;

11) rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej w środowisku niepełnosprawnych;

12) wspieranie działalności społecznej na rzecz integracji  społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji  osób niepełnosprawnych;

13) poprawa poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) umożliwianie zainteresowanym zrzeszania się w jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia i korzystania w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności;

2) objęcie swoją działalnością najszerszych rzesz osób niepełnosprawnych z tytułu wad wzroku, w tym również  młodzieży do lat 16;

3) upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu w środowisku niewidomych i słabowidzących;

4) organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji i czynnego wypoczynku;

5)  organizowanie imprez sportowych dla środowiska, Opieka nad sportowcami, powoływanie kadry sportowej środowiska niewidomych i słabowidzących;

6) organizowanie różnych form turystyki krajowej i zagranicznej;

7) kształcenie i doskonalenie społecznych i zawodowych kadr oraz nadawanie odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) nawiązywanie i utrzymywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów sportowych;

9) ustanawianie i nadawanie odznak osobom niewidomym i słabowidzącym w zakresie sportu i turystyki;

10)rejestrowanie i  zatwierdzanie  najlepszych wyników sportowych uzyskiwanych przez niewidomych i słabowidzących;

11) inicjowanie, prowadzenie a także popieranie prac, w tym także naukowych, wynikających z celów Stowarzyszenia;

12) prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z celów Stowarzyszenia;

13) współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi, takimi jak Polski Związek Niewidomych oraz pracodawcami osób niewidomych i słabowidzących;

14) utrzymywanie kontaktów i współpraca z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi, w szczególności  z tymi, których cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia;

15) budowanie i prowadzenie obiektów, urządzeń sportowych i turystycznych;

16) prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych, umożliwiających zdobycie środków na realizację celów i zadań Stowarzyszenia;

17) organizowanie programów doradztwa zawodowego;

18) organizowanie kursów i szkoleń podnoszenia kwalifikacji;

19) organizowanie spotkań i konferencji;

20) tworzenie ośrodków doradztwa;

21) pomoc i pośrednictwo w poszukiwaniu pracy;

22) prowadzenie kampanii informacyjnych.