PROJEKT „KOMPUTER DLA KAŻDEGO” szkolenie z zakresu obsługi komputera - Stowarzyszenie CROSS
Baner

PROJEKT „KOMPUTER DLA KAŻDEGO” szkolenie z zakresu obsługi komputera

Ostatnia modyfikacja: 3 czerwca 2022
komunikaty

PROJEKT „KOMPUTER DLA KAŻDEGO”

szkolenie z zakresu obsługi komputera

 

Dokumenty do pobrania

Dane szczegółowe uczestnika
Formularz zgłoszeniowy
Oświedczenie o innych projektach
RODO klauzula komputer

           Integracyjny Klub Sportowy „VICTORIA” w Białymstoku ogłasza nabór uczestników – osoby pełnoletnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku na dwie edycje szkolenia z zakresu obsługi komputera. Szkolenia mają na celu zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących poprzez podniesienie umiejętności w komunikowaniu się i w dostępie do informacji.

 Szkolenie składa się z trzech tygodniowych zjazdów organizowanych w Sękocinie Starym pod Warszawą. Zjazdy przeprowadzane będą w Hotelu „Groman”, Al. Krakowska 76 Sękocin Stary, 05-090 Raszyn (www.groman.pl). Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, bez możliwości innych wariantów, w tym pokoi jednoosobowych.

Poniżej znajdują się terminy zjazdów w poszczególnych edycjach. Prosimy o zapisywanie się na jedną z edycji, gdyż szkolenie przewiduje cykl trzech tygodniowych zjazdów.

 

  Edycja nr 1

Zjazd numer 1) 03.09 - 10.09.2022

Zjazd numer 2) 08.10 - 15.10.2022

Zjazd numer 3) 05.11 - 12.11.2022

 

Edycja nr 2

Zjazd numer 1) 14.01 - 21.01.2023

Zjazd numer 2) 11.02 - 18.02.2023

Zjazd numer 3) 11.03 - 18.03.2023

 

           Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem po jego zdaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział we wszystkich trzech zjazdach. Prosimy zatem o szczegółowe zapoznanie się z wyżej wymienionymi terminami zjazdów i upewnienie się czy będą mogli Państwo wziąć udział w całym cyklu spotkań. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności osoby będą usuwane z listy uczestników bez prawa powrotu do projektu.

Organizator zastrzega, że osobom, które zostaną usunięte z projektu lub same zrezygnują z dalszego udziału w szkoleniu nie będzie zwracana opłata za udział a także osoba taka będzie zobowiązana do zwrotu części kosztów poniesionych na rzez organizatora związanych z jej uczestnictwem w szkoleniu, w tym całość przewidzianych kosztów zakwaterowania i kosztu wynagrodzenia instruktorów.

Każdy z uczestników projektu musi spełniać następujące warunki:

- być osobą pełnoletnią;

- być osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku i posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, którego ważność obejmuje okres korzystania ze wsparcia w projekcie;

Uwaga: Organizator rekomenduje, żeby każdy beneficjent przywiózł na szkolenie swojego laptopa z systemem Windows w wersji nie niższej niż 10 oraz słuchawki. W przypadku gdy beneficjent nie posiada własnego laptopa, zostanie on mu zapewniony przez organizatora.

Zgłoszenie sporządzone na załączonym formularzu wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku, klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych, oświadczeniem beneficjenta ostatecznego projektu „Komputer dla każdego” oraz danymi szczegółowymi uczestnika należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (skan lub zdjęcie zgłoszenia), na adres mailowy iksvictoriabialystok@gmail.com do dnia 24 czerwca 2022 r

Oryginał formularza wraz z załącznikami oraz kopię aktualnego orzeczenia należy dostarczyć koordynatorowi na początku szkolenia.

W uzasadnionych przypadkach (osoby niewidome) istnieje możliwość udziału z przewodnikiem. Osoby całkowicie niewidome mogą wziąć udział w projekcie wyłącznie pod warunkiem zgłoszenia się z własnym przewodnikiem. UWAGA! Liczba miejsc dla przewodników jest ograniczona. Osoby wymagające obecności przewodnika powinny zaznaczyć ten fakt na formularzu zgłoszeniowym i uzupełnić oddzielny formularz zgłoszeniowy dla przewodnika.

O zakwalifikowaniu zdecyduje komisja rekrutacyjna. Pod uwagę brane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne i poprawne pod względem formalnym. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista uczestników rezerwowych. Koordynator projektu skontaktuje się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi w celu potwierdzenia ich udziału i przekazania dalszych szczegółowych informacji dotyczących projektu.

Odpłatność za udział w szkoleniu „Komputer dla każdego” wynosi 250,00 zł od uczestnika (łącznie za 3 zjazdy). Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy po potwierdzeniu udziału w szkoleniu w ciągu 3 dni roboczych. Numer rachunku zostanie podany przez koordynatora projektu. Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie skutkował usunięciem danej osoby z listy uczestników szkolenia.

             IKS „VICTORIA” informuje także, że każda osoba uczestnicząca w szkoleniu „Komputer dla każdego” (kierunek pomocy 2 – „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”) nie może brać jednocześnie udziału, w czasie trwania danej edycji szkolenia w innych projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zgłoszeń na szkolenie, prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 694-267-179 lub mailowo pod adresem: iksvictoriabialystok@gmail.com.

W zgłoszeniach i rozmowach telefonicznych prosimy powoływać się na tytuł projektu: „Komputer dla każdego”

            Ramowy program szkolenia „Komputer dla każdego”: ogólne zagadnienia dotyczące sprzętu komputerowego, systemu Windows oraz oprogramowania specjalistycznego; nauka pisania na klawiaturze; poruszanie się po systemie operacyjnym; praca z plikami i folderami: praca z edytorem tekstu; podstawowa obsługa programu Word; korzystanie z drukarki oraz skanera, obsługa przeglądarki internetowej; obsługa poczty elektronicznej; wyszukiwanie informacji w Internecie; wskazanie dalszej ścieżki rozwoju.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!!

Koordynatorzy projektu:

Pan Wacław Morgiewicz – tel. 603 198 909

Pan Adam Dzitkowski – tel. 602-699-270