Baner

Ogólnopolski Turniej w Kręglach - Puck, 19-23.06.2019

Ostatnia modyfikacja: 3 kwietnia 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Turniej w Kręglach Klasycznych dla Osób Niewidomych i Słabowidzących

Puck 19-23 czerwca 2019

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Joanna Staliś, mail: askastalis@interia.pl, telefon: 600-523-621.

Sędzia główny zawodów: Eugeniusz Bernat

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2019” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Cel:

Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych,

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie kręglarstwa jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w Pucku w dniach: 19-23.06.2019 r

 Zawody :Kręgielnia Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji ul.Lipowa 3 C,80-100 Puck Zakwaterowanie i wyżywienie: „Dom Żeglarza”-HOM ul. Żeglarzy 1, 84-100 Puck

Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

 

Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w turnieju należy przesyłać do dnia 17.05.2019r. na adres mailowy koordynatora: askastalis@interia.pl.

Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia.

W zgłoszeniu proszę o podanie: dnia i godziny przyjazdu, pesel, stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2.

UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KLUBY Z AKTYWNĄ SEKCJĄ KRĘGLARSKĄ.

 

Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 19.06.2019r. godz. 20.00 w hotelu .

 

Warunki gry:

Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w kręglarstwie klasycznym niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS.

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.

Zawodnicy kat B1 startują w goglach i plastronach – plastrony zapewnia organizator.

System gry: 4 x 30 rzutów ,sobota starty finałowe

Startujący zawodnicy powinni posiadać: klubowy strój sportowy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualne badania lekarskie potwierdzające kategorię startową.

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 14.06.2019r.

Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS.

 

Nagrody:

zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymają puchary 

 

Inne:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

 

Koordynator

Joanna Staliś

askastalis@interia.pl

tel. 600-523-621